Focus – Tạo hiệu ứng xóa phông cho ảnh cực chuyên ngiệp hiện nay

Add depth to your photos by focusing on a subject and adding lens blur to the background. Now with Tilt & Shift and Face Recognition!

Thêm chiều sâu cho ảnh của bạn bằng cách tập trung vào một đối tượng và thêm mờ ống kính vào nền. Bây giờ với Tilt & Shift và nhận dạng khuôn mặt!

Create lens blur and “tilt & shift” effects on a photo by choosing subjects to be in focus and let the app do the blurring. Preview your results immediately with sophisticated LiveBLUR algo which ensures that your photo will look exactly like the one you can make with a professional lense and pro-level skills.

Tạo hiệu ứng làm mờ ống kính và hiệu ứng “tilt & shift” trên một bức ảnh bằng cách chọn các đối tượng được lấy nét và để ứng dụng làm mờ. Xem trước kết quả của bạn ngay lập tức với thuật toán LiveBLUR tinh vi, đảm bảo rằng ảnh của bạn sẽ trông giống hệt như ảnh bạn có thể thực hiện với một kỹ năng chuyên nghiệp và cấp độ chuyên nghiệp.

Xem thêm về 9 bộ lọc màu cực kì chuyên nghiệp dành cho Lr

Utility of Focus

✔ Very easy to use – Tool Presets will help you to focus your photo in a click!
✔ Crop, zoom, fix horizon and adjust your photo aspect ratio for best looks
✔ Works with any image or photo – download from your camera flash drive and drag to Focus!
✔ Full gestures support – rotate, pinch, zoom, move, adjust blur strength – everything with your fingers!
✔ LiveBLUR – preview your results live! No need to export your image or wait for the preview – blur is applied immediately!
✔ Full support for Lion features – Document Versions, full screen and more!
✔ Face recognition – use Portrait preset which will detect a face on your photo and automatically focus on it!

Tiện ích của Focus

✔ Rất dễ sử dụng – Presets Tool sẽ giúp bạn lấy nét ảnh chỉ trong một cú nhấp chuột!
✔ Cắt, thu phóng, sửa đường chân trời và điều chỉnh tỷ lệ khung hình ảnh của bạn để có hình ảnh đẹp nhất
✔ Hoạt động với mọi hình ảnh hoặc ảnh – tải xuống từ ổ đĩa flash máy ảnh của bạn và kéo đến Focus!
✔ Hỗ trợ cử chỉ đầy đủ – xoay, chụm, thu phóng, di chuyển, điều chỉnh độ mờ – mọi thứ bằng ngón tay của bạn!
✔ LiveBLUR – xem trước kết quả của bạn trực tiếp! Không cần phải xuất hình ảnh của bạn hoặc chờ xem trước – làm mờ được áp dụng ngay lập tức!
✔ Hỗ trợ đầy đủ cho các tính năng của Lion – Phiên bản tài liệu, toàn màn hình và hơn thế nữa!
✔ Nhận dạng khuôn mặt – sử dụng cài đặt trước Chân dung sẽ phát hiện khuôn mặt trên ảnh của bạn và tự động lấy nét vào đó!

What’s New in Version 1.5

● Mountain Lion compatible
● Retina Display ready
● Sharing (OS X 10.8)
● Sandbox compliant
● Filter optimization
● Stability improvements

Focus is ready to be your external editor for most popular Image collections like iPhoto, Aperture, Lightroom

Có gì mới trong phiên bản 1.5

● Tương thích Mountain Lion
● Màn hình Retina đã sẵn sàng
● Chia sẻ (OS X 10.8)
● Tuân thủ hộp cát
● Tối ưu hóa bộ lọc
● Cải thiện độ ổn định

Focus sẵn sàng trở thành trình chỉnh sửa bên ngoài của bạn cho hầu hết các bộ sưu tập hình ảnh phổ biến như iPhoto, Aperture, Lightroom

Focus 1

Focus 1

Focus 2

Focus 2

Admin An Khang

Hãy đọc, hãy học, hãy làm!
Hãy làm những việc nhỏ khi nó còn dễ, và hãy làm những việc lớn khi nó còn nhỏ. Nếu bạn chưa làm được hãy chia sẻ với chúng tôi, Chiasekienthuc365 sẽ hỗ trợ bạn!